UAQ - Generell informasjon

Upfeed Article Qualifier (UAQ) er et prosjekt som er utviklet med et formål om å gi skribenter, forlag, annonsører og kommunikasjonsrådgivere relevante tilbakemeldinger direkte fra leserne på hver enkelt sak de skriver. Prosjektet er foreløpig i en beta utgivelsesfase og vil kontinuerlig oppdateres.

Betingelser

Copyright © 2015-2020 Upfeed.no

Tillatelse er herved innvilget, uten ekstra kostnader, for enhver person som benytter tjenestene assosiert med "UAQ" kort for "Upfeed Article Qualifier" slik de selv ønsker uten restriksjoner.

Ved å benytte UAQ tjenesten så aksepterer du at du har forstått følgende:

Tjenesten leveres "slik den er", uten noen form for garantier, eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til garantier i kjøp og salgs sammenheng, krav til kvalitet i en hvilken som helst samanheng. Under ingen omstendigheter skal produsent eller rettighetshaver være ansvarlig for et hvert krav, skade eller annen form for påståtte ansvarsområder. Enten det er direkte, indirekte avtaler eller tort og svie som følge av bruk av denne tjenesten.

UAQ tilbakemeldinger - disclaimer

Våre tilbakemeldinger er kun råd basert på våre algoritmers vurdering av inneholdet som blir analysert. Selv om våre metoder er effektive er det ikke vår hensikt å gi brukere ett inntrykk av at vi presenterer hele fakta i de spørsmål som stilles, men tips og råd basert på våre vurderinger.

Det er derfor enhver som benytter våre tjenester eget ansvar og kritisk vurdere om han eller hun er enig i våre tilbakemeldinger og selv gjøre egne konklusjoner for sitt fremtidig arbeid. Vi er som nevnt ikke ansvarlige for råd og tips som bruker ikke finner veiledende og ber derfor brukere utvise aktsomhet og bruke eget skjønn når man benytter våre tjenester i sitt arbeid, spesielt der hvor utfallet kan ha økonomiske konsekvenser.

Artikkel evaluering

Du har fått en score – men hva betyr det egentlig?

Upfeed scorer artikler basert på parametere satt av markedets definisjon av kvalitet. Dette gjelder bl.a. språk, setningsoppbygging og selve artikkelens utforming. Kvalitetsparameterne er utviklet basert på vår forskning som er en kontinuerlig prosess. Dette arbeidet gjøres både internt og i samarbeid med eksterne forskningsmiljøer. Resultatet er at vi bygger og vedlikeholder en optimal plattform som formes av markedets tilbakemeldinger.

Scoringen skal være et verktøy for å skape en forståelse av hvilke artikler som treffer markedet (leseren) og basert på resultatet vil man kunne si noe om hva det er etterspørsel etter og hvordan man best mulig kan skrive artikler som adresserer disse behovene. Våre tilbakemeldinger vil dermed gi deg som frilanser en retningslinje på hvor godt innholdet er i forhold til markedet.

Tilbakemeldinger

Man får generelt en tilbakemelding i form av en bokstav som fungerer litt som en karakter og gis i en skala fra A, B, C og D. Hvor D er ikke godkjent. I noen tilfeller kan samarbeidspartnere ønske andre krav slik at dette kan variere. Eksempelvis kan kjøpere av innhold innenfor forskning stille andre krav til innehold enn kjøpere av tabloid saker gjør.

Karakter

Dette er resultatet av alle parameterne vi måler artikkelen på. Den har en annerledes karakterskala en øvrig parametre. Du kan få en karakter som sier B, A, AA eller AAA, hvorav AAA vitner om toppscore, mens B er laveste karakter.

Ord

Viser antall ord i artikkelen. Vi ser at det er hensiktsmessig å følge trenden for hvor mye tekst markedet til enhver tid ønsker å lese før leserne er "mette" på informasjon. Historisk har antall ord i en artikkel spilt en sentral rolle i forholdet mellom skribent og utgiver av artikler.

Overskrifter

Viser kvaliteten på artikkelens overskrifter. Bokstavene rangeres slik at A er best. En god overskrift er tydelig på budskap, inneholder en rød tråd med hovedbudskapet og gir et tydelig bilde av hva som kommer i neste avsnitt. Den er heller ikke for lang da det reduserer lesbarhet på mobile enheter.

Avsnitt

Viser score vedr. avsnitt i artikkelen – altså hvor godt artikkelen er delt opp. Bokstavene rangeres slik at A er best. Avsnittene skal ikke være for lange og det bør heller ikke være veldig mange da det øker sjansen for unødvendig repetisjon. Antall avsnitt og hvor lange de skal være vil variere fra sjanger til sjanger. Noen sjangere som for eksempel innenfor forskning så vil det være behov for lengre avsnitt enn tabloid.

Og å feil

Viser score vedr. «og» og «å» feil. Bokstavene rangeres slik at A er best. Forskning viser at "og, å feil" er en av de sterkeste indikasjonene på om det er et godt språk. Selv om vi også kontrollerer en rekke andre skriveferdigheter så er dette en kvalitet vi utlyser separat for at man enklere skal blir klar på korrekt bruk.

Tilpasset

Dette er en samlingsscore for en gruppe parametere som har blitt benyttet for å bestemme total score. Grunnen for at vi samler flere paramtre under en fane slik er for at det her foregår kontinuerlig forskning og utvikling. For å skape kontinuitet i bruk av tjenesten samtidig som vi hele tiden oppdaterer systemet så har vi valgt å presentere denne slik. I fremtiden vil vi presentere flere under karakterer.