Mediabetingelser

1. Bakgrunn

Upfeed AS leverer en automatisert distribusjonstjeneste, som bringer bloggere, journalister, frilansskribenter og andre produsenter av innhold («Innholdsleverandører») og aktører i mediebransjen slik som nyhetskanaler, magasiner, bloggere mm. («Mediebransjen» eller «Medieaktører»). Upfeed leverer ett sett med tjenester som gir Mediebransjen tilgang til relevante artikler av tilfredsstillende kvalitet, ved å kople dem med relevant Innholdsleverandør og deres innhold, dette skaper økt salg, omsetning og publisitet for Innholdsleverandørene og gir Mediebransjen tilgang til mer kvalitetsinnhold.

Kunden er en aktør i Mediebransjen som ønsker å benytte våre tjenester i deres daglige operasjoner.

2. Tjenestene

Upfeed vil gjøre våre tjenester tilgjengelig for Kunden i henhold til betingelsene spesifisert i denne avtalen.

Tjenesten leveres som en programvare av typen SaaS («Software as a service»). Kunden for tildelt en brukerkonto på Upfeed.no. Upfeed vil tilgjengeliggjøre innholdet til Innholdsleverandører som Upfeed har inngått avtaler med i henhold til betingelser spesifisert under Tjenestene og i Avtalen. Sentralt i tjenestene vi leverer er et sett med algoritmer som strukturerer, organiserer og distribuerer artikler og innhold fra Innholdsleverandører til alle parter som har inngått avtaler med Upfeed. Vi klassifiserer tekst og bilder som gjøres tilgjengelig av våre Innholdsleverandører, og evaluerer innholdet og produsentene av innholdet som resulterer i en endelig artikkelscore. En mer utfyllende beskrivelse av tjenesten finner du i Vedlegg 1.

Kunden kan benytte alt av innhold som gjøres tilgjengelig via tjenesten og oppgjør gjøres i henhold til klausul [X]. Kundens rett til salg av artikler i henhold til denne avtale er ikke eksklusiv, slik at den samme avtale vil være tilgjengelig for andre aktører i Mediebransjen, upåvirket av om aktørene er i direkte eller indirekte konkurranse med Kunden. Denne avtale hindrer ikke Upfeed fra å inngå avtaler med en tredjepart.

3. Leveranse og bruk av Tjenesten

Upfeed skal levere Kunden en brukerkonto som gir tilgang til Tjenesten innen ti virkedager etter signering av avtalen. Denne dagen vil bli henvist til som «Oppstartsdato». Kunden skal ikke benytte Tjenesten på en måte som bryter lover og regler, krenker noen opphavsrett, være støtende, opptre på en måte som er til obstruksjon av Tjenesten eller noen funksjoner underlagt Tjenesten.

Upfeed skal levere Tjenesten til kundens registrerte nettside(r):

Upfeed er ikke ansvarlig for tap som Kunden påføres som en konsekvens av at noen uønskede benytter seg av Kundens passord eller konto, enten med eller uten Kundens kjennskap. Kunden kan holdes økonomisk ansvarlig for tap som påføres Upfeed eller en annen part som følge av at noen uønsket misbruker konto eller passord.

4. Lisens til å bruke tjenestene

Kunden får en begrenset, tilbakekallbar, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke Tjenesten i henhold til Avtalen, utelukkende for Kundens egne forretningsformål i avtaleperioden.

5. Ansvar for innhold tilgjengeliggjort av Innholdsleverandører

Upfeed er en distribusjonstjeneste som kobler Innholdsleverandører til Kunden og andre enheter i Mediebransjen. Upfeed er ikke ansvarlig for Innholdsleverandørenes innhold, og gjør ingen endring av innholdet som er lastet opp og gjort tilgjengelig av Innholdsleverandører. Upfeed er ikke ansvarlig for eventuelle krav fra tredjepart eller Kunde angående innholdet fra Innholdsleverandører, herunder brudd på tredjeparts patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter, samt enkeltpersoners personvernrettigheter. Kunden er ansvarlig for å vurdere innholdet som leveres av innholdsleverandøren.

Upfeeds ansvar og forpliktelser jf. denne Avtalen er kun gjeldende ovenfor Kunden. Kunden er alene ansvarlig ovenfor sluttbruker ("Forbruker") og for publisering av innholdet. Upfeed er en distribusjonstjeneste og er ikke ansvarlig for innholdet som leveres til forbrukeren.

6. Tekniske forutsetninger og krav

Kunden er ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde all maskinvare, programvare og annet utstyr som trengs for tilgang til og bruk av tjenesten, og er ansvarlig for alle kostnader og utgifter knyttet til dette.

Upfeed kan foreta endringer av krav ved å gi Kunden 60 dagers varsel. Varselet vil bli sendt via e-post til oppgitt til kontaktperson nevnt i punkt [x].

Kunden skal informere Upfeed minst 30 dager i forveien dersom Kunden planlegger å endre sitt IT-miljø eller system på en slik måte at det kan påvirke Tjenesten eller tilgangene som kreves av Upfeed, slik de er beskrevet ovenfor. En forutsetning for slik endring er at partene er enige om vilkårene for endringen.

7. Prising av artikler

Artikkelens pris baserer seg på scoring som gjøres på hver artikkel. Upfeed har et fastsatt påslag på kr 400,-. Frilansjournalistene står fritt til å sette egen pris på artikkelen. Pris på artikkel oppgis i NOK. Kunder gjør alle artikkelkjøpene via nettbutikken. Oppgjør for artikkelkjøpene gjøres ved at en samlefaktura med alle kjøp gjort den siste måneden listet opp og utgjør fakturagrunnlaget.

8. Fakturering

Upfeed fakturerer Kunden et månedlig beløp basert på ordrevolum i siste periode se vedlegg 1. Upfeed fakturerer månedlig med 15 dagers forfall fra fakturadato. Dersom faktura ikke blir betalt i tide, blir det automatisk tillagt et rentegebyr som tilsvarer 12% per år.

Dersom faktura har forfalt med 21 dager kan Upfeed gjøre Tjenesten utilgjengelig ovenfor Kunden inntil utestående beløp, inkludert renter, er tilbakebetalt i sin helhet. Dette vil ikke medføre en begrensning i Upfeed’s andre rettigheter og midler. Upfeed forplikter seg å gi Kunden 5 dagers forvarsel om at faktura har forfalt og at Tjenesten vil bli utilgjengelig, før dette trer i kraft. Upfeed skal ikke utilgjengelig gjøre Tjenesten dersom det stilles spørsmål ved betalingsforpliktelsene, gitt at disse innvendingene er rimelige og i god tro, samt at Kunden samarbeider for å løse tvisten. Dersom uenigheten ikke er løst innen én uke, vil Upfeed’s tidligere nevnte rettigheter gjelde.

All betaling gjøres til Upfeeds konto med betalingsdetaljer slik det fremgår av fakturaen. Betaling er ansett som gjennomført når beløpet har kommet inn på Upfeeds bankkonto.

9. Standardiserte tjenester og planlagt «nedetid»

Tjenesten leveres "som den foreligger" som standardiserte tjenester. Bruksrett er ikke betinget eller knyttet til en bestemt versjon eller funksjonalitet på et bestemt tidspunkt, men tillater tilgang til og bruk av Tjenesten slik den til enhver tid foreligger.

Upfeed forbeholder seg retten til å foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, eller rette eventuelle feil eller feil i Tjenesten etter eget skjønn, uten forpliktelse eller ansvar for eventuelle følger av slike handlinger eller mangler.

Upfeed og Kunden er enige om at Tjenesten ikke alltid vil være fri for feil, og at forbedringen av Tjenesten er en kontinuerlig prosess. Kunden er også klar over at vellykket bruk av Tjenesten er avhengig av utstyr og faktorer som Kunden har ansvar for. Upfeed er ikke ansvarlig for avbrudd eller disrupsjon i tjenesten som skyldes internett eller andre tredjepartstjenester som Kunden trenger for å få tilgang til Tjenesten, inkludert operativsystemer etc. Tredjeparts programvare og operativsystemoppdateringer etc. kan påvirke Tjenestens brukervennlighet. Upfeed har ikke noe ansvar i den forbindelse. Upfeed vil imidlertid alltid gjøre sitt ytterste for å imøtekomme og utvikle Tjenesten i tråd med oppdateringer etc. i støttede operativsystemer og nettlesere.

Nedetid kan fra tid til annen være nødvendig for å utføre oppdateringer eller vedlikehold av maskinvare eller programvare. Om mulig, skal planlagt nedetid skal varsles minst syv (7) virkedager på forhånd. Varselet sendes til kontaktperson oppgitt i punkt 21.

10. Tredjeparter

Upfeed kan benytte seg av Tredjeparter i forbindelse med leveranse av Tjenestene.

11. Varighet og oppsigelse

Denne Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er underskrevet og gjelder frem til en eventuell oppsigelse. Både Upfeed og Kunden kan når som helst si opp denne Avtalen. Oppsigelsestiden er nitti (90) dager.

12. Oppsigelse ved mislighold

Upfeed kan, ved skriftlig varsel til Kunden, si opp avtalen med umiddelbar virkning uten noe ansvar, dersom;
(i) Kunden misligholder eventuelle bestemmelser i Avtalen;
(ii) Kunden bruker Tjenesten på en måte som anses som forbrytelse eller ulovlig oppførsel;
(iii) Kunden bruker Tjenesten på en måte som kan føre til tap eller risiko for tap for Upfeed eller noen tredjepart;
(iv) Noen som helst form for insolvens, konkurs, restrukturering, likvidering eller avvikling av Kunden enten det er frivilling eller ufrivillig.
(v) Utestående betalinger i mere enn 30 dager vil alltid vurderes som avtalebrudd, ref. (i) ovenfor, forutsatt at Upfeed har gitt minst en betalingspåminnelse pr e-post.

Dersom noen av situasjonene over forekommer, skal Kunden umiddelbart innfri alle økonomiske forpliktelser ovenfor Upfeed.

Kunden har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom driftsforstyrrelser eller feil oppstår i en slik grad at kunden ikke har tilgang til Tjenesten i en sammenhengende periode på 10 dager eller Upfeed misligholder sine forpliktelser i henhold til Avtalen og unnlater å rette opp i dette innen fjorten (14) dager fra varslingsdato.

13. Immaterielle rettigheter

Med de forbehold som er uttrykt i denne avtalen, medfører ikke kontraktsforholdet overføring av noen immaterielle rettigheter fra Upfeed til Kunden. Upfeed beholder tittel og eierskap til alle immaterielle rettigheter og «know-how» relatert til Tjenesten, inkludert dets nåværende og alle fremtidige versjoner av disse.

Kunden har således ikke rett til å for eksempel selge, låne, under-lisensiere, distribuere på noen måte (gratis eller mot vederlag), opprette avledede verk av, kopiere, få tilgang til eller forsøke å få tilgang til kildekoden til, speile eller omvendt konstruere noen del eller funksjon av Tjenesten. Dette inkluderer alle underliggende immaterielle rettigheter og / eller knowhow. Listen er ikke uttømmende.

Upfeed kan fra tid til annen be om tilbakemelding på Tjenesten fra Kunden. Å gi tilbakemelding er frivillig. Upfeed har eksklusiv rett til å bruke forslag, anbefalinger eller annen tilbakemelding gitt av Kunden, knyttet til Tjenesten. En slik rett er royalty fri, verdensomspennende, evigvarende og kan ikke tilbakekalles.

Kunden kan på ingen måte endre, dekompilere, demontere eller omvendt konstruere tjenestene.

14. Ansvarsbegrensning

Upfeed vil kun være ansvarlig for direkte skader, med forbehold i de begrensningene som er angitt i dette punktet.

Ved kontraktsbrudd som gir rett til erstatning er Upfeeds ansvar i henhold til avtalen under alle omstendigheter begrenset til et beløp som tilsvarer beløpet Kunden har betalt for Tjenestene de siste tolv (12) måneder, talt fra bruddets tidspunkt.

Upfeed skal under ingen omstendighet være ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til; tap av fortjeneste eller forventede besparelser, tap av inntekter, tap av innhold eller annen data.

Kunden kan kun kreve erstatning basert på ovenstående, dersom Kunden gir Upfeed skriftlig varsel om Erstatningskrav senest 60 dager etter at Kunden visste eller burde ha vært oppmerksom på grunnlaget for kravet.

15. Force Majeure

Ingen part skal kunne holdes ansvarlig verken solidarisk eller økonomisk for brudd eller forsinkelser forårsaket av forhold uten forsettlig kontroll, inkludert, uten begrensninger, krig, opprør, embargo, militærkupp, enhver form for unntakstilstander, flom, brann, ekstremvær, ulykker, tjenestebrudd som følge av software brudd og/eller telekommunikasjonsbrudd, kraftbrudd, nettverksbrudd, brudd på tredjepartstjenester (dette inkluderer leverandører av internett og telekommunikasjonstjenester). Tjenestene vil i så henseende utsettes så lenge et slikt forhold forhindrer den utsatte part fra å gjennomføre sine forpliktelser i henhold til denne avtale.

Dersom fundamentale deler av leveranse av Tjenesten har vært hindret i mer enn tre måneder grunnet forhold spesifisert over, har hver Part rett til å terminere Avtalen med umiddelbar virkning ved å levere skriftlig oppsigelse til den andre Part, uten at det forplikter å betale kompensasjon for en slik oppsigelse.

16. Konfidensialitet

Begge Parter forplikter seg til ikke å utlevere konfidensiell informasjon ("konfidensiell informasjon") om den annen part til noen tredjepart unntatt med det formål å utføre tjenestene. Konfidensiell informasjon betyr alle opplysninger som er relatert til partens virksomhet, og som er av teknisk, finansiell, kommersiell eller annen art, uavhengig av om informasjonen er dokumentert, med unntak av:

a) opplysninger som generelt er kjent eller inngår i det offentlige rom som følger av annet enn brudd på denne avtalen
b) opplysninger som en part kan vise at den visste om før den mottok den fra den annen Part
c) opplysninger som en part mottar fra en tredjepart uten å være bundet av taushetsplikt i forhold til denne Parten
d) opplysninger som en Part er ansvarlig for å gi etter loven

En Part kan bare bruke konfidensiell informasjon om den annen Part for å oppfylle sine forpliktelser eller gjennomføre samarbeidet i henhold til denne avtalen.

En part skal sikre at dets ansatte eller underleverandører ikke avslører eller bruker konfidensiell informasjon i strid med bestemmelsene i denne Avtalen.

17. Sluttvederlag

Dersom en domstol eller et administrativt organ med kompetent juridisk myndighet anser noen bestemmelse (eller en del av en bestemmelse) i denne avtalen ugyldig, uhensiktsmessig eller ulovlig, forblir de øvrige bestemmelser i kraft.

Partene er enige om å erstatte ugyldig bestemmelse med en ny bestemmelse som utgjør samme betydning som partene har til hensikt.

18. Endring av avtalen

For å være bindende må endringer i avtalen være skriftlig og undertegnet av begge parter.

19. Etterlevelse

I tillegg til de rettigheter og plikter som medfører denne Avtalen, skal Partene forholde seg til lover, reguleringer og beslutninger foretatt av norske myndigheter.

20. Kontaktpersoner

All kommunikasjon og alle beskjeder som følger av Avtalen skal sendes til den annen Part via kontaktpersonens e-postadresse som er angitt nedenfor:

For kunde: kundens registrerte epostadresse
For Upfeed: Daglig leder, post@upfeed.no

21. Lovverk og rettsinstans

Denne avtalen er underlagt og styrt av norsk lov. Rettssalen skal være Oslo tingrett. Språket i saken skal være norsk.

Vedlegg 1

Slik fungerer tjenesten til mediekanalene

1. Etter å ha inngått avtale med Upfeed, vil man få tilsendt påloggings info.
2. Når man logger seg på med den tilsendte infoen, får man tilgang til medie-shop som er en nettbutikk hvor man kan kjøpe artiklene man ønsker.
3. Prisen på artiklene er oppgitt i kroner og kunden faktureres ved månedsslutt.
4. Man vil se at artiklene har ulik pris. Dette kommer av artikkelens score1. Jo bedre score en artikkel oppnår, dess høyere blir prisen. Artikkelens score vil ikke være synlig for mediekanal, og frilansjournalisten har anledning til å overstyre veiledende pris satt av scoren. Størrelse på avvik mellom veiledende pris satt av Upfeed og frilansjournalistens ønskede pris, vil reflekteres i artikkelens Troverdighetsscore2.

1 Scoringsparametre og deres påvirkning på prisen vil utvikle seg i takt med økt brukermasse og datagrunnlag, der informasjon om leserne og deres ønsker og behov vil stå i sentrum for hva som vil påvirke prisen på sikt. Dette arbeidet gjøres av vår utviklings team i samarbeid med språkforskere.
2 Troverdighetsscoren er under utvikling, slik at frilansere vil i nåværende fase måtte benytte seg av prisen som automatisk genereres i tjenesten.

Veiledende prisgrunnlag

Prisen settes basert på artikkelens score. Prisene utdypes videre nedenfor og er oppgitt i NOK:
Prisen for artikler basert på scoren artiklene mottar: A = 1600 AA = 2500 AAA = 3600
Upfeed legger til et fast påslag á kr 400,- på artiklene vi leverer til mediekanalene.