Bruksbetingelser

Innholdsleverandøravtale

Upfeed AS, organisasjonsnummer 915 821 383MVA ("Upfeed"), leverer en helautomatisert distribusjonstjeneste. Denne bringer bloggere, journalister, freelancere og andre innholdsleverandører (“Innholdsleverandører”) sammen med enheter (Entities) i Mediebransjen slik som nyhetsagenter, magasiner, blogger etc. (“Mediebransjen” “Medieaktører”). Distribusjonstjenesten er et verktøy for Mediebransjen for å finne relevante artikler og temaer for deres lesere gjennom å koble disse med riktige Innholdsleverandører og deres innhold. Dette gir Innholdsleverandører økte muligheter for å øke deres inntekter og publisitet , samt at Mediebransjen får økt tilgang på innhold.

Disse vilkårene gjelder for alle tjenestene som tilbys gjennom Upfeeds plattform. Alle tjenester som leveres av Upfeed til Innholdsleverandøren under disse vilkårene, vil bli omtalt som "Service" eller "Tjenester".

Innholdsleverandøren anerkjenner å ha lest og forstått vilkårene. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale, fra det tidspunkt innholdsleverandøren har akseptert betingelsene under registreringsprosessen i Upfeeds plattform, “underlagt bekreftelse av Upfeed som er spesifisert i klausul 1 under”

1. Tjenesten

Innholdsleverandøren kan registrere en konto via Upfeeds nettsted og applikasjon. Alle registreringer er underlagt godkjenning av Upfeed “at its discretion”. Etter at Innholdsleverandøren er godkjent, gir Upfeed innholdsleverandøren mulighet til å laste opp innhold av journalistisk karakter som artikler eller lignende ("Innhold") i samsvar med punkt 2 for videreutnyttelse og publisering av Publishing Industry. Innholdsleverandøren forstår og aksepterer at innholdet vil være tilgjengelig for alle publiseringsenheter som har inngått en avtale med Upfeed, og aksepterer at innholdet kan bli publisert i noen form for publikasjon over hele verden. Verken Upfeed eller Innholdsleverandør har mulighet til å begrense eller kontrollere Publiseringsenheters publiserte materiell.

Når Upfeed har godkjent innholdsleverandøren, kan innholdsleverandøren begynne å bruke Upfeed's Tjeneste ("Startdato"). Tjenesten inneholder en algoritme som strukturerer, organiserer og distribuerer artikler og innhold fra innholdsleverandører til publiseringsenheter. Algoritmen klassifiserer tekst og bilder som er tilgjengelige av innholdsleverandører, og evaluerer og vurderer innholdet og forfatteren. En detaljert beskrivelse av tjenesten som tilbys er tilgjengelig på www.upfeed.no.

2. Innhold fra Innholdsleverandør

Innholdsleverandøren tilgjengeliggjør innhold til Tjenesten ved å gi Upfeed en nettadresse. Alt innhold som er tilgjengelig på den angitte nettadressen blir samlet opp av Upfeed og gjort tilgjengelig via Tjenesten. Innholdsleverandøren er pliktig å påse at nettadressen er riktig, at innholdet på nettadressen oppfyller kravene i disse vilkårene og garanterer å ha alle rettigheter til innholdet er nødvendig for å gjøre det tilgjengelig i tjenesten. Upfeed kan nekte å tilgjengeliggjøre hele eller deler av innholdet etter eget skjønn.

Innholdsleverandøren gir Upfeed rett til å samle inn innholdet fra nettadressen og / eller stedet gitt av innholdsleverandøren, og distribuere dette til Mediebransjen via tjenesten i hvilken som helst form. Innholdsleverandøren bærer evt. kostnader som er knyttet til å gi Upfeed tilgang til denne informasjonen.

3. Eksklusivitet

Innholdet som er levert til Upfeed fra innholdsleverandøren, er ikke eksklusivt i noen form og kan brukes av Upfeed og Upfeeds kunder.

4. Rettigheter til og ansvar for innholdet

Alt innhold som er lastet opp til eller gjort tilgjengelig av innholdsleverandøren for «innlegging» eller behandling i Tjenesten, forblir innholdsleverandørens eierskap og ansvar. Innholdsleverandøren er direkte ansvarlig ovenfor Mediebransjen i denne forbindelse. Upfeed har ikke ansvar for slikt innhold.

Innholdsleverandøren representerer og garanterer at innholdet ikke bryter med tredjeparts rettigheter, inkludert personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter. Innholdsleverandøren garanterer også at innholdet ikke bryter med noen lov.

Innholdsleverandøren bekrefter å ha alle rettighetene til innholdet som er nødvendig for å gi alle rettighetene det tilsier å gi under og i samsvar med disse vilkårene. Innholdsleverandøren godtar å holde Upfeed, dets tilknyttede selskaper, ledere («officers»), ansatte, agenter, konsulenter og rådgivere beskyttet fra alle krav i forbindelse med brudd eller påstått brudd på tredjepartsrettigheter knyttet til innholdsleverandørens innhold, inkludert, men ikke begrenset til skader, advokatkostnader, kostnader og utgifter

Innholdsleverandøren forstår og erkjenner det fulle ansvaret ved å holde Upfeed, deres samarbeidspartnere, selskapets ledelse og de ansatte, tilknyttede agenter og rådgivere, utenfor en hver tilknytning til avtalebrudd forårsaket av Innholdsleverandør, dette inkluderer, men ikke begrenset til skade, juridisk bistand, kostnader og tilknyttede utgifter.

5. Kostnad og betaling

Innhold som blir gjort tilgjengelig av Innholdsleverandøren vil bli gjort tilgjengelig for publisering av enheter i Mediabransjen som har inngått en avtale med Upfeed. Mediabransjen kan bla gjennom artikler som er tilgjengelige i Tjenesten, og velger å publisere innholdet. Medieaktøren betaler Upfeed en avgift per artikkel som baseres på resultatet av scoringen av en artikkel. Artiklene deles inn i ulike prisgrupper basert scorings-resultatet. Avgiften som gjelder er tilgjengelig på https://www.upfeed.no/user/, og kan endres av Upfeed per e-post med 30 dager varsel. Innholdsleverandøren mottar ikke betaling hvis ingen kjøper Innholdet.

Upfeed er ikke ansvarlig for å betale godtgjørelse til Innholdsleverandør dersom det skulle oppstå tekniske problemer knyttet til leveranse av innhold eller beregning av avgiften for innholdet.

Innholdsleverandøren fakturerer Upfeed for antall klikk per innhold i foregående måned, som begynner fra Startdatoen. Upfeed leverer en rapport over antall klikk per artikkel, i den foregående kalendermåneden, den 20ende dagen i hver måned.

Innholdsleverandøren fakturerer én gang i måneden med en betalingstid på tretti (30) dager. Dersom betalingen er forsinket, skal et rentegebyr påløpe i henhold til renteloven, i tillegg til andre gebyrer og godtgjørelser som innholdsleverandøren har krav på i henhold til loven.

Alle betalinger gjøres via bankoverføring til Innholdsleverandørens konto og skal anses å ha blitt gjort innen forfall ved mottak av kvittering fra bank på at betalingen er gjennomført.

6. Personvern

Upfeed vil besitte personlig data om innholdsleverandøren for å kunne gjennomføre Upfeed´s sine forpliktelser ovenfor innholdsleverandørene i henhold disse betingelsener.

Personopplysningene Upfeed behandler er innholdsleverandørens navn, fødselsdato, kjønn, e-post, telefonnummer, forsikringsselskap og URL til innholdsleverandørens nettsted. For å levere Tjenesten samler Upfeed også data ved hjelp av et webanalyseverktøy som søker gjennom tilgjengelig informasjon på nettet om innholdsleverandøren. Dataene Upfeed samler inn brukes til å score innholdsleverandører og innholdet. Scoring vil bli bruk ovenfor Medieaktørene. Innholdsleverandører kan velge bort denne scoringprosessen, men Upfeed minner om at denne scoringprosessen er en av hovedtrekkene i Tjenesten, og en integrert del av å levere Tjenesten både til Innholdsleverandører og Mediebransjen.

For ytterligere informasjon om Upfeeds behandling av personopplysninger og innholdsleverandøres rettigheter i denne forbindelse, se Upfeeds personvernerklæring som er tilgjengelig her (se ovenfor).

7. Varighet og oppsigelse

Både Upfeed og Innholdsleverandør kan si opp avtalen på hvilket som helst tidspunkt, med en oppsigelsesperiode på 30 dager. Upfeed kan si opp avtalen ved å sende en e-post til adressen oppgitt av Innholdsleverandøren. Innholdsleverandøren kan si opp avtalen gjennom Tjenesten.

Oppsigelse medfører at Innholdsleverandørens innhold vil bli fjernet fra Tjenesten innen 10 dager fra oppsigelsesdato. Oppsigelse vil dog ikke gjelde innhold som er kjøpt eller publisert av Medieaktører, og dermed vil innholdet fremdeles bli publisert på plattformer drevet av disse.

8. Avvikling ved brudd på avtale

Upfeed kan si opp avtalen med Innholdsleverandøren med umiddelbar virkning uten at Upfeed kan holdes økonomisk ansvarlig, hvis; i) Innholdsleverandørens materiale bryter med Vilkårene eller annen avtale med Upfeed; ii) Innholdsleverandørens bruk bryter med avtalen på en slik måte at det kan medføre tap eller risiko for tap for Upfeed eller tredjeparter; iii) noe av det følgende skulle forekomme hos innholdsleverandøren, insolvens, konkurs, restrukturering eller noen form for styrt eller tvungen avvikling av innholdsleverandøren.

Innholdsleverandøren har rett til å si opp avtalen med umiddelbar effekt dersom Upfeed bryter med sine forpliktelser i avtalen og feiler å rette opp dette innen 14 dager.

9. Risikovurdering

Upfeed skal kun holdes ansvarlig for direkte skade som påføres motparten. Upfeed’s erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til 100 000 norske kroner. Upfeed er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap som gjelder, men ikke er begrenset til, tap av overskudd eller forventet sparing, inntektstap, tap av innhold eller annen data, hverken indirekte eller følgeskader.

Innholdsleverandør kan kreve skader dekket i henhold til det som stipuleres ovenfor kun ved tilfeller hvor Innholdsleverandør skriftlig informerer Upfeed ikke senere enn 60 kalenderdager i etterkant er gjort kjent eller burde vært gjort kjent med forholdet grunnlaget.

10. Force Majeure

Upfeed skal ikke holdes ansvarlig verken solidarisk eller økonomisk til Innholdsleverandør for brudd eller forsinkelser i leveranse av tjenester forårsaket av forhold uten forsettlig kontroll, inkludert, uten begrensninger, krig, opprør, embargo, millitærekupp, enhver form for unntakstilstander, flom, brann, ulykker, tjenestebrudd som følge av softwarebrudd og/eller telekommunikasjonsbrudd, kraftbrudd, nettverksbrudd, brudd på tredjepartstjenester (dette inkluderer leverandører av internett og telekommunikasjonstjenester). Tjenestene vil i så henseende utsettes så lenge et slikt forhold forhindrer den utsatte part fra å gjennomføre sine forpliktelser i henhold til denne avtale.

11. Intellektuelle proprietære rettigheter

De begrensede rettigheter definert i denne avtale, gir på ingen måte muligheter åpning for å overføre intellektuelle eller proprietære rettigheter fra Upfeed til Innholdsleverandør. Upfeed beholder tittel og eierskap av all proprietære tjenester, kunnskap (“know-how”) tilknyttet alle tjenestene Upfeed leverer i nåværende og fremtidig versjoner av tjenestene.

Innholdsleverandøren har ingen rett til å selge, låne ut, sub-lisensiere, distribusjon i noen som helst form (gratis eller for en kompensasjon), uautorisert arbeid som, kopiering, ta i bruk proprietære løsninger å presentere som eget, tilgang eller forsøk på tilgang til kildekoder, forøsk på modifisering, dekompilering, dekode speilkode eller reversering i noen som helst form våre tjenester, inkludert alle underliggende intellektuelle proprietære rettigheter og/eller kunnskap. Denne liste er ufullstendig.

Upfeed vil fra tid til annen be om tilbakemelding fra Innholdsleverandør vedrørende tjenesten. Å gi tilbakemelding er på frivillig basis. Upfeed vil ha eksklusiv rett til å benytte tilbakemeldinger, forslag, anbefalinger eller annet levert av Innholdsleverandøren vedrørende tjenesten. Slik rett er royalty-fritt, globalt, irreversibelt og kontinuerende.

12. Konfidensialitet

Begge parter er enige om å ikke å gå ut med konfidensiell informasjon om den andre part eller om innholdet i denne avtale til enhver tredjepart med unntak av om det er en vesentlig del av gjennomføringen av tjenestene, eller forpliktelser stipulert i denne avtale, eller gjennomføring av juridiske forpliktelser, eller ved at norske domstoler ved domsavsigelse krever dokumentasjon utlevert. Med informasjon menes all informasjon og data relatert til den andre parts forretning, fasiliteter, produkter, teknologi, kunnskap (“know-how”) og prosessene, unntatt;

a) informasjon som er generelt kjent i allmennheten og ansees for å være offentlig tilgjengelig informasjon.
b) informasjon som gir en part kan bekrefte at man var kjent med før man mottok den fra den andre part; og
c) informasjon som en part mottar fra en tredje part uten at det foreligger en konfidensialitetsavtale mot den tredje part.

Forpliktelsene omkring konfidensialitet opprettholdes uten begrensning etter avvikling av kontraktsforholdet. Innholdsleverandøren aksepterer at Upfeed kan oppgi faktum at part er en innholdsleverandør til tjenesten. I et slikt forhold aksepterer innholdsleverandør at Upfeed kan benytte deres navn for å identifisere han/henne som en innholdsleverandør på Upfeed sine websider og andre kanaler som endel av Upfeed sitt promoteringsmaterialet.

13. Revidering og tillegg

Upfeed reserverer sin rett til å revidere og endre betingelsene ved å gi en 90 dagers varsel, med unntak av at endringen skjer som følge av juridiske forpliktelser, hvor kortere frister kan forekomme.

Varsel skal gjøres skriftlig via epost sendt til epostadressen oppgitt ved registrering (eller den oppdaterte epost addressen dersom har endret epost adressen etter registrering), og er etter vår oppfatning levert den dagen eposten er sendt. Upfeed kan istedenfor velge å sende varsel skriftlig ved å sende ordinær post til den registrerte adresssen (eller den oppdaterte addressen dersom har endret adressen etter registrering).

Dersom endring eller tillegg har en betydelig påvirkning på Innholdsleverandøren som ikke kan anses for å være ubetydelig, skal innen tredve (30) kalenderdager av mottakelse av endringsvarselet, terminere avtalen og kreve den at den eldre versjonen som gjeldene avtale i oppsigelsesperioden. I situasjoner hvor Innholdsleverandør ikke sier opp avtalen innenfor tredve (30) kalenderdager vil de nye endringene tre i kraft.

14. Forsikring og skatt

Innholdsleverandøren skal opprettholde tilstrekkelig forsikring og minimum dekningsgrenser for sin virksomhet, som kreves av gjeldende lov eller forskrift.

Innholdsleverandør har totalansvar for alle forhold knyttet til beskatning etc. av inntekter Innholdsleverandøren mottar, inkludert rapportering til relevante myndigheter.

15. Uavhengig kontraktpart

Ingen vilkår i denne avtalen skaper en arbeidsgiver- og ansattes forhold eller lignende mellom Innholdsleverandør og Upfeed. Upfeed og Innholdsleverandør er enige om at Innholdsleverandør under disse vilkårene er og forblir en uavhengig leverandør (“contractor”).

16. Fristilling

Dersom deler av betingelsene i denne avtale er ugyldig grunnet obligatorisk lov eller en senere juridisk domsavsigelse, skal kun påvirkede part være ugyldig. Det resterende avtaleverket og betingelsene skal fortsatt gjelde og overholdes.

17. Gjeldende lovverk og rettslokale

Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister skal henvises til og endelig avgjøres av domstolene i Norge. Rettslokale skal være Oslo Tinghus.

18. Merknader

Alle varsler til Upfeed underlagt betingelsene i denne avtale skal sendes på e-post til post@upfeed.no.

********

Sist oppdatert 10. November 2017(version (2)).

********

Upfeed AS
Organisasjonsnumber 915 821 383MVA 
Adresse: Professor Dahls gate 33D, 0353 OSLO
Epost: post@upfeed.no